Podsumowanie
Konteskt
Najbardziej problematyczne zanieczyszczenia

Definicja

KONTESKT

W większości miast jakość powietrza poprawiła się (zasadniczo) w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Widoczne i zauważalne zanieczyszczenie powietrza (dym, kurz, smog) zniknął z wielu miast ze względu na inicjatywy lokalne, krajowe i europejskie. Spordycznie jakości powietrza stwarza bezpośrednie zagrożenie: w wyniku przemysłowych zdarzeń lub epizpdów . Na szczęście zdarza się to rzadko. Niemniej jednak nadal bieżaca jakość powietrza oddziałuje na zdrowie ludzi. W wielu europejskich miastach, jakość powietrza stanowi problem i dlatego jest monitorowany przez całą dobę. W większości miast, geneza zanieczyczyszczeń powietrza związana jest bądź skłania się do zastąpiena przemysłu komunikacją. Jakość powietrza jest zatem wspólny problemem dla niemal wszystkich większych miast.NAJBARDZIEJ PROBLEMATYCZNE ZANIECZYSZCZENIA

Problemy jak globalne ocieplenie, kwaśne deszcze i zmniejszenie warstwy ozonowej są dobrze znane, ale mogą wydawać się odległe od codziennego życia w naszych miastach. Bardziej bezpośrednio dotyczą obywateli, ekspertów w dziedzinie zdrowia i decydentów w kontakście jaki jest związek pomiędzy jakością powietrza i zdrowiem ludzi. Większość naszych działań gospodarczych koncentruje się w obszarach miejskich, gdzie mieszka prawie 80% europejskiej populacji. Na obszarach miejskich drogi i osiedla mieszkanioweh są często blisko siebie i dlatego transport jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do zanieczyszczenia powietrza w miastach. Choć mieszkalne i przemysłowe obaszary są często oddzielone, zanieczyszczenia powietrza rozprzestrzenieją się na długich dystansach i przemysł przyczynia się bezpośrednio lub jak również poprzez stężenia tła do złej jakości powietrza.

Zanieczyszczenie powietrza powoduje skutki zdrowotne i środowiskowe. Typowe zanieczyszczenia powietrza, które powodują bezpośredniego zagrożenia są wymienione poniżej. Emisje gazów cieplarnianych do atmosfery nie są tematem niniejszej stronie internetowej, choć często powstają w wyniku tych samych mechanizmów (więcej informacji na temat gazów cieplarnianych ).


Pył zawieszony (PM10/2.5)

Pył zawieszony różni się szeroko składem fizycznym i chemicznym, źródłem i wielkością cząsteczek. Pył PM10 (frakcja pyłu w powietrzu jest o bardzo małych rozmiarach (<10 mikrometrów)) i cząstek PM2.5 (<2,5 mikrometrów) są główną zmartwiniem , ponieważ są one wystarczająco małe, aby przeniknąć głęboko do płuc i tak więc potencjalnie stanowią znaczące ryzyko dla zdrowia. Tymczasem większe cząstki nie są tak łatwo wdychane, a usuwane są stosunkowo skutecznie z powietrza przez sedymentację. Głównym źródłem pyłu PM10 i PM2.5 w powietrzu w europejskich miastach jest emisja z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi. Wartości dopuszczalne są bardzo często przekraczane w miastach europejskich.


Tlenki azotu (NOx)

NOX jest terminem używanym do opisania mieszaniny tlenku azotu (NO) i dwutlenek azotu (NO2). Są nieorganicznymi gazami utworzonymi przez połączenie tlenu z azotem z powietrza. NO jest wytwarzany w znacznie większych ilościach niż NO2, ale utlenia się do NO2 w atmosferze. NO2 powoduje szkodliwe skutki dla dróg oddechowych. Stężenia dwutlenku azotu często zbliżają się, a czasemi przekraczają normy jakości powietrza w wielu miastach europejskich. NOx emitowane gdy spalane jest paliwo np. w transporcie, procesach przemysłowych i energetycznych.


Ozon (O3)

Ozonu w warstwie przyziemnej (O3), w przeciwieństwie do innych wymienionych zanieczyszczeń, nie jest emitowany wprost do atmosfery, ale zanieczyszczeniem wtórnym wytwarzanym w wyniku reakcji dwutlenku azotu (NO2), węglowodorów i światła słonecznego. Poziom ozonu nie jest tak wysoki w miastach (gdzie wysoki poziom NO jest emitowany z pojazdów) jak na obszarach wiejskich. Światło dostarcza energii do zainicjowania powstawania ozonu, w konsekwencji, wysoki poziom ozonu są na ogół obserwowane podczas gorącej, słonecznej, letniej pogody.


Węglowodory (HC) i lotne związki organiczne (LZO)

HC należą do większej grupy związków chemicznych znanych jako lotne związki organiczne (LZO). HC są związkami składajacymi się tylko z wodoru i węgla, a może LZO zawierać inne elementy. Są one wytwarzane w wyniku niecałkowitego procesu spalania paliw węglowodorowych, a także przez ich odparowanie. Ponieważ istnieje wiele setek różnych związków, HC i LZO mają szeroki zakres właściwości. Niektóre, takie jak benzen, są rakotwórcze, niektóre są toksyczne i inne zaś nie są szkodliwe dla zdrowia.


Dwutlenek siarki (SO2)

Paliwa kopalne zawierają śladowe ilości związków siarki i SO2 powstaje, gdy są one spalane. Większość SO2 emitowana jest do powietrza przy produkcji energii elektrycznej oraz są emitwoane w niewielkim stopniu z transportu (żegluga jest wyjątkiem). Narażenie na SO2 może szkodzić zdrowiu ,negtawynie oddziałuje na układ oddechowy . Kwas siarkowy wytwarzany w wyniku atmosferycznej reakcji SO2 jako głównego składnika kwaśnych deszczów i cząsteczki siarczanu amonu to najbardziej rozbudowane cząsteki wtórne znajdujące się w powietrzu.


Tlenek węgla (CO)

CO jest bezwonny, bez smaku, bezbarwny gaz i produkowany przez niepełne spalanie materiałów zawierających węgiel, w tym większosci paliwa transportowe. CO jest trujący, działając w reakcji z hemoglobiną powoduje zmniejszenie jej zdolności transportu tlenu we krwi. Nawet w ruchliwych centrach miast, stężenie CO rzadko przekracza normy zdrowotne.    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Dołącz do nas | Kontakt | Mapa strony | Prawa autorskie & Zrzeczenie się odpowiedzialności