Podsumowanie
Wspólne indeksy godzinny i dobowy
Wspólny roczny indeks jakości powietrza



Definicja indeksów

W celu zaprezentoawnia inoframacji o jakości powietrza w miastach europejskich w sposób porównywalny i zrozumiały, wszystkie szczegółowe pomiary są przekształcane w jedną liczbę : Wspólny Indeks Jakości Powietrza (lub CAQI). Trzy różne indeksy zostały opracowane w celu umożliwienia porównania w trzech różnych skalach czasu:
 • Indeks godzinowy :
  który opisuje aktulną (dzisiejszą ) jakość powietrza, na podstawie godzinowych wartości aktualizowanych co godzinę,
 • Dzienny indeks:
  co oznacza wczorajszą ogólną sytuację jakości powietrza, na podstawie wartości dobowych i aktualizowany raz na dobę,
 • Roczny indeks :
  który reprezentuje ogólne warunki jakości powietrza w mieście przez cały rok w porównaniu do europejskich norm jakości powietrza. Indeks ten oparty jest na średnich rocznych porównywanych do rocznych wartości dopuszczalnych, aktualizowany raz w roku.
Jednakże, zaproponowane indeksy wspierają wspólną stronę www.airqualitynow.eu mają na celu zapewnienie dynamicznego obrazu sytuacji jakości powietrza w każdym mieście, lecz nie do sprawdzenia zgodności.



INDEKSY GODZINOWE I DOBOWE
Indeksy te mają 5 poziomów w skali od 0 (bardzo niski) do > 100 (bardzo wysoki ), jest to względna miara ilości zanieczyszczeń powietrza. Opierają się one na 3 głównych zanieczyszczeniach w Europie: PM10, NO2, O3 i można  wziąć pod uwagę  3 dodatkowe zanieczyszczenia (CO, PM2.5 i SO2), gdy dane te są również dostępne.

Kalkulacja indeksu (automatycznie wykonywane na tej stronie) jest w oparciu o przegląd wielu istniejących indeksów jakości powietrza i odzwierciedla w jak największym stopniu UE progi alarmowe i dobowe wartości dopuszczalne. W celu łatwiejszych porównań miast, niezależnie od charakteru sieci monitoringu dwie sytuacje są zdefiniowane:
 • Tło, reprezentujące ogólną sytuację w danej aglomeracji (oparte na stacjach monitongu tła miejskiego ),
 • Komunikacyjne , reprentujące miejsca w pobliżu ulic w miastach o dużym ruchu, (w oparciu o stacje komunikacyjne monitoringu)
Wartości indeksów są aktualizowane co godzinę (dla tych miast, które dostarczają dane godzinowe) oraz wczorajsze dobowe indeksy są prezentowane.


Wspólny indeks jakości powietrza siatki obliczeniowej
Klasa indeksu
Class
Siatka
Obowiązkowe
zanieczyszczenia
Dodatkowe
zanieczyszczenia
Obowiązkowe
zanieczyszczenia
Dodatkowe
zanieczyszczenia
NO2 PM10 PM2.5 CO NO2 PM10 O3 PM2.5 CO SO2
1 godzina 24 godziny 1 godzina 24 godziny 1 godzina 24 godziny 1 godzina 24 godziny
Bardzo wysoki >100 >400 >180 >100 >110 >60 >20000 >400 >180 >100 >240 >110 >60 >20000 >500
Wysoki 100 400 180 100 110 60 20000 400 180 100 240 110 60 20000 500
75 200 90 50 55 30 10000 200 90 50 180 55 30 10000 350
Średni 75 200 90 50 55 30 10000 200 90 50 180 55 30 10000 350
50 100 50 30 30 20 7500 100 50 30 120 30 20 7500 100
Niski 50 100 50 30 30 20 7500 100 50 30 120 30 20 7500 100
25 50 25 15 15 10 5000 50 25 15 60 15 10 5000 50
Bardzo niski 25 50 25 15 15 10 5000 50 25 15 60 15 10 5000 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 • NO2, O3, SO2: godzinowe stężnenie/ jednogodzinn maksymalne stężnenie w μg/m3
 • PM10, PM2.5: godzinowa stężnenie / stężnenie maksymalne godzinowe lub skorygowana średnia wartość dobowa w μg/m3
 • CO: 8 godzinna średnia krocząca / maksymalna 8 godzinna średnia krocząca w μg/m3


WSPÓLNY ROCZNY INDESKS JAKOŚĆI POWIETRZA
Wspólny roczny indeks jakości powietrza stanowi ogólną ocenę sytuacji w zakresie jakości powietrza w danym mieście przez cały rok w odnieseniu do norm europejskich.

Indeks jest również obliczany zarówno dla tła miejskiego i warunków komunikacyjnych , ale ich zasady obliczania różnią się od indeksu godzinowego i dobowego. Jest on prezentowany jako dystans do wartości docelowej indeksu , ta wartość docelowa jest na podstawie dyrektyw UE (roczne normy jakości powietrza i cele):
 • Jeśli indeks jest większy niż 1: dla jednego lub więcej zanieczyszczeń wartości dopuszczlane nie są spełnione.
 • Jeśli indeks jest poniżej 1: średnio wartości dopuszcalen są spełnione.
Celem rocznego indeksu jest wzięcie pod uwagę długoterminowego narażenia na zanieczyszczenia powietrza w oparciu o dystans do wartości docelowej wyznaczone przez UE normy roczne, normy te są powiązane w większości przypadków do zaleceń i ochrony zdrowia ustanowionych przez Światową Organizację Zdrowia.


Wspólny roczny indeks jakości powietrza siatki obliczeniowej
  NO2 Średnia roczna PM10 Ilość przekroczeń średnidobowych pyłu PM10 Ilość dni z 8 godzinnymi przekroczeniami ozonu średnich wartosći > 120μg/m3 SO2 Benzen Ogólny indeks
Wartość docelowa (μg/m3) 40 40 31 25 20 5  
Indeks docelowy 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  


Pełne informacje na temat obliczeń indeksu są dostępne w raporcie Porównanie miejskiej jakości powietrza w różnych krajach (pdf in english).



    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Dołącz do nas | Kontakt | Mapa strony | Prawa autorskie & Zrzeczenie się odpowiedzialności