Obsah
Hodinové a denní všeobecné indexy
Všeobecný roční index kvality ovzdušíDefinice indexů

Pro potřeby prezentace stavu znečištění ovzduší v evropských městech jednoduchým srozumitelným způsobem jsou všechna podrobná měření převedena pomocí stejného poměrného vzorce: všeobecného indexu kvality ovzduší (CAQI). Byly vyvinuty tři rozdílné variant indexu, které umožňují srovnání ve třech různých časových rámcích:
 • Hodinový index
  popisuje kvalitu ovzduší v aktuální den, je založený na hodinových datech a je aktualizován každou hodinu
 • Denní index
  vyjadřuje celkový stav znečištění ovzduší za včerejší den, je založený na denních hodnotách a je aktualizovaný jednou denně
 • Roční index
  představuje všeobecnější podmínky kvality ovzduší ve městě během celého roku a umožňuje srovnání s evropskými normami. Tento index je založený na ročních průměrech koncentrací znečišťujících látek a srovnatelný s ročními limity. Je aktualizován jednou ročně.
Smyslem těchto indexů i celé služby www.airqualitynow.eu je poskytování dynamického obrazu o stavu znečištění ovzduší ve městech, využití pro kontrolu plnění limitů není vhodné.HODINOVÉ A DENNÍ INDEXY
Tyto indexy používají škálu o 5 úrovních od 0 (velmi nízké) po > 100 (velmi vysoké). Jedná se o relativní vyjádření míry znečištění ovzduší. Jsou založeny na 4 znečišťujících látkách, které mají v Evropě největší význam: PM10, PM2.5, NO2, O3. Rovněž je možné zahrnout další dvě látky (CO a SO2) v místech, kde jsou dostupná data.

Výpočet indexů (prováděný automaticky v rámci webové služby) je založený na posouzení množství používaných ukazatelů kvality ovzduší a zohledňuje stanovené úrovně prahů pro upozorňování EU či denních limitních hodnot, jak jen je to možné. Za účelem zlepšení možností srovnání, nezávislém na přírodních pomínkách i odlišnostech místní měřící sítě, byly vymezeny dva rejstříky:
 • Pozadí, představující všeobecný stav v dané aglomeraci (založený na výsledcích měření městských pozaďových stanic),
 • Doprava, vyjadřující character městských ulic s vysokou intenzitou dopravy (založený na výsledcích měření dopravních stanic)
Hodnoty indexů jsou aktualizovány každou hodinu (pro města, která poskytují hodinová data) a pro včerejší den je prezentován denní index.


CRozmezí úrovní všeobecného indexu kvality ovzduší
Úroveň
škály
Rozmezí
Závazná
látka
Doplňková
látka
Závazná
látka
Doplňková
látka
NO2 PM10 PM2.5 CO NO2 PM10 O3 PM2.5 CO SO2
1h 24h 1h 24h 1h 24h 1h 24h
velmi vysoké >100 >400 >180 >100 >110 >60 >20000 >400 >180 >100 >240 >110 >60 >20000 >500
vysoké 100 400 180 100 110 60 20000 400 180 100 240 110 60 20000 500
75 200 90 50 55 30 10000 200 90 50 180 55 30 10000 350
střední 75 200 90 50 55 30 10000 200 90 50 180 55 30 10000 350
50 100 50 30 30 20 7500 100 50 30 120 30 20 7500 100
nízké 50 100 50 30 30 20 7500 100 50 30 120 30 20 7500 100
25 50 25 15 15 10 5000 50 25 15 60 15 10 5000 50
velmi nízké 25 50 25 15 15 10 5000 50 25 15 60 15 10 5000 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 • NO2, O3, SO2: hodinová hodnota / maximální hodinová hodnota v µg/m3
 • PM10, PM2.5: hodinová hodnota / maximální hodinová hodnota či upravený dnní průměr v µg/m3
 • CO: 8hodinový klouzavý průměr / maximální 8hodinový klouzavý průměr v µg/m3


VŠEOBECNÝ ROČNÍ INDEX KVALITY OVZDUŠÍ
Všeobecný roční index kvality ovzduší podává základní přehled o stavu znečištění ovzduší v daném městě za celý rok z pohledu evropských norem.

Rovněž je počítán odděleně pro pozaďové a dopravní podmínky, avšak způsob jeho výpočtu se od hodinového a denního indexu liší. Je postaven jako index rozdílu od stanovené cílové hodnoty, přičemž cílová hodnota je odvozena ze směrnic EU (roční kritéria a cíle kvality ovzduší):
 • Jestliže je hodnota indexu větší než 1: pro jednu či vice znečišťujících látek nejsou hodnoty limitů plněny.
 • Jestliže je hodnota indexu menší než 1: v průměru jsou limity plněny.
Cílem ročního indexu je lepší zohlednění dlouhodobého působení znečištěného ovzduší, proto je založen na rozdílu od cílových hodnot stanovených normami EU. Tyto normy jsou vázány většinou na doporučení týkající se ochrany zdraví, vydaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO).


Rozmezí úrovní všeobecného ročního indexu kvality ovzduší
  NO2 Roční průměr PM10 Překročení denního průměru PM10 Ozón: Počet dnů s 8hodinovým průměrem > 120µg/m3 SO2 Benzen Souhrnný Index
Cílová hodnota (µg/m3) 40 40 31 25 20 5  
Cílový index 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  


Veškeré podrobnosti výpočtu indexů jsou k dispozici ve zprávě Srovnání přeshraniční městské kvality ovzduší (pdf in english).    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss feed | Přidejte se k nám | Kontakty | Sitemap | Copyright & Disclaimer